Đăng ký mua gian hàng

Tên công ty/tổ chức(*)
Địa chỉ(*)
Quốc gia(*)
Tỉnh/Thành phố(*)
Email(*)
Điện thoại(*)
Fax
Website
Logo(*)
(.jpg | .png | .gif)
Tên người đại diện(*)
Chức vụ(*)
SĐT người đại diện(*)
Email người đại diện(*)
Gian hàng mua số(*)
Ví dụ: 40, 41, 43
Số lượng gian hàng(*)

Số gian hàng tối đa được phép đăng ký: 5
Số suất ăn

Đơn giá xuất ăn: 200.000 VND/người/bữa

 

Ngày quan trọng
25/08/2018 Hạn cuối đăng ký tài trợ
31/08/2018 Ngày xét tài trợ
01/09/2018 Ngày bắt đầu bán gian hàng
05/10/2018 Hạn cuối kết thúc bán gian hàng
15/09/2018 Hạn cuối nộp tóm tắt
30/09/2018 Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị sớm
15/10/2018 Thông báo danh sách bài báo cáo
08-10/11/2018 Ngày hội nghị

Thông tin về hội nghị

Thời gian: 08/11 đến 10/11/2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 và Hội trường thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 

Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tài trợ Kim cương
Tài trợ Vàng
Tài trợ Titan
Tài trợ Bạc
Tài trợ Đồng